X
 
DEIARSDSREGDGKCYSHVCEENCKKTSRIETPCEHTPPTPPPSKYLLLDKRHIHS              CPTS
 
DEIARSDSRERDGKCYSHVCDKTCKKPTRIQTPCERTPPTPPSSE
 
EVTRSTVLGKCYKVICDGSCGEIPAIEIPCTTTPTTTPTTTKTTTQTTTPSSTPKTTTKP
TTKPTTITTISTATPCVPH
 
TSWQVFNCTKAVCNSAGHLDIVQKSCTPPPAITCANKMKPIAVPDDDSCCWHWECPCVC
SGWGDHHLTFDGTYYAYQGSCSYVLMEEIVKTVDNFGIYLDNYDCGDKSGINCPRKLTVR VWD
HKTREITISPKTVSPISLETHVNGNLVLLPYTKYGVNIYQSGVYLVVEIPELHTNVTYNG
LTYTVEMPYGKFYNNTHGQCGTCTNNQADDFMMANGKITTNAVAMADSFMVHNPDKPRCK
SIPPVHPKICKSTLCDLIMGPVFQKCHAFHSPEPFYQACLLDNCNKANSNNECTSLQHYA CK
SICGDQGVCIQWRSHASTCRCDPSRCRNAFPKCGPGFELKGGIKEGHCCPTYVCEPKQVC
VSGNAEYLPGSHVYSDNCENCICAQDGNNFTIACNPIVCNIHCPAKSLWMLYTEPSGESS
TYRHVMQLLAPLDTQMGSPCRRLFLQSGLLTGYLSLQVQDLPSLYQLLLVLLSSLSPLAA
S