MSAGEEVTRSTILEKCYKFVCDGNCGELPATEISCKTTPTTTPTTTKPTTKSTVTTISTT PTS
TPCVPHTNWQIANCTKAVCSSEGQLQIVQKSCTSPPVITCANKMKPIAVPDGDSCCWHWE
CPCMCGGWEDHYLTFDGTYYTYQGNCTYVLAEEIVKTVDNFGIYLDNYDCGDTPGITCPR VWD
HLTVRHETQEIIISHKTISPISLETRVNGNLVLLPYTKQGVKVYKSGVYFVAEIPELQTI
VTYDGLTFTIKISHGKFFNNIHGQCGTCTNNQADDCRMANGKIATNCEAMADSFMVHDPA
KPHCKRIPRVHPTIPPTCKSSLCDLIMGPVFQKCHEIHSPEPFYQACLVDSCNKDNSHKQ
CTSLQHYASICGDRGVCIQWRSHAPACPFTCPSNKVYDACGPALPKTCQTAPMDAIELNN
YKRVVEGCFCAKGSMPFSMAIDACVSDCGCVGPDNIPRKYGESFEFNCETCTCLEGGSGI
TCQKRECHHVRKEGCTREGFYQVTQISATNKCCEETVCRCDPSRCSRTFPKCGPGFELKG
DIEEGHCCPTYACKPKHVCVSGNAEYLGFKVKKNSPSDCCGTCVQTNCVVKYEGSYRLMN
TMSHTCSCCQEVQTTTIKVKLRCPDGTSLDHKYIDVQECKCTGTKCPDGNI