X

GVSCTMLPGLTEIPDVIHATVTVLVKVTERNITADMRNASSQAYKNFSDLFVSQMNKVYK      SEA

GDDLPLYKEVIIRELLNGSIVVDNGVVLEAKYTPEYKTVFRNATEIVKDKIMNETSTIAT

DLYQCRYHILCYNGNFTTVDEDSLTFSFDPAEYCFQNAAKDFGHYFYPEDLDGTLTCVNN

CTQGTKSQVNCSPGYCQLLHSGPQCVCPNTDTHWYWGKTCESRTSKRLVYGLVGTVLALL      TM

LVLVITLAVI